Reglement – Ulstein bibliotek

Facebook ikon Twitter ikon LinkedIn ikon

Vi forventar av deg at:

  • Du rettar deg etter bibliotekets sine lånereglar.
  • Erstattar tapt eller skada materiell.
  • Rettar deg etter alminnelege reglar for god oppførsel.
  • Ikkje opptrer på ein måte som er til sjenanse for andre brukarar.
  • Du ryddar etter deg før du forlet biblioteket.
  • Held deg til Norske lover når du brukar internett.

Vis omsyn!